top of page

מדיניות פרטיות ושימוש בנתונים

מסמך זה מתווסף לתנאי השימוש של האתר, משלים אותם ועושה שימוש במונחים הנזכרים שם.

מסמך זה נוקט בלשון זכר בשל מגבלות השפה העברית בלבד, והוא מיועד לחול על שני המגדרים כאחד.

מדיניות זו חלה על כל המדיות בהן מופעלים האתר ושירותיו (דוגמת רשת האינטרנט וקבוצת הפייסבוק) והיא חלה אף על כל מידע שנמסר לנו בשיחות טלפון.

מדיניות זו תעודכן מעת לעת, ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה ועזבו את האתר.

ביצוע פעולה באתר, יצירת פניה או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו. בתחתית עמוד זה יפורסמו נוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד שינויים.

מי אנחנו האתר מופעל על ידי דוא"ל muse-israel.com museinisrael@gmail.com חברת.

אתר muse-israel.com (הבעלים, מפעיל האתר, חברה בבעלותם וכל חברה בת, אחות, חברה קשורה או שותפים מסחריים אחרים, עובדים, מנהלים ו/או נציגים מטעמם, להלן יחד ולחוד – "האתר"). אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה ושאלה בדוא"ל museinisrael@gmail.com.

2. מטרת האתר הינה ללמוד על צרכיכם ולהציע לכם שירותים, באמצעות האתר ו/או צדדים שלישיים שמקבלים את פרטיכם הרלוונטיים ביחס לכל פניה, מהאתר.

המידע הנאסף

3. האתר אוסף עליכם פרטים במטרה לאפשר לכם ליהנות משירותים מקצועיים ברמה גבוהה ומקצועית, בין אם על ידי האתר ובין אם על ידי צדדים שלישיים.

4. פרטים אלו יהיו הן פרטים שאינם מזהים אתכם אישית והן כאלו שעשויים לזהות אתכם אישית אותם תבחרו לשתף איתנו. האתר אינו אוסף פרטים המזהים אתכם אישית אם לא מסרתם אותם בעצמכם לידינו.

5. המידע אותו תמסרו לנו (לרבות מידע מזהה אישית) ישמש אותנו, את האתר ובמידת הצורך גם את שותפיו העסקיים (אותם צדדים שלישיים), על מנת להציע לכם הצעות ושירותים שונים בתחומים המעניינים אתכם או בתחומים משיקים להם, ושבגינם פניתם לאתר. לכן, אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע.

6. האתר יאסוף עליכם הן מידע שתמסרו לאתר ביוזמתכם (לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס' הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם, הבעיה בגינה פניתם אלינו וכדומה) והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו.

7. כמו כן, כמובן שיישמר אצל האתר מידע ביחס לשירותים אותם קיבלתם בפועל ממפעילת האתר ו/או למשא ומתן שהתנהל בינינו, ככל והתנהל כזה.

8. כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לאתר, אולם בלא למוסרו ייתכן שלא נוכל להציע לכם שירותים כאלו ואחרים שהאתר מעמיד לרשותכם (בעצמו או באמצעות שותפינו העסקיים). אם בחרתם לפנות לאתר ו/או למסור את המידע לאתר (בין אם בכתב, בעל פה, בדוא"ל, בשיחת טלפון וכיו"ב) אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם.

9. המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו, המצויים במשרדי חברת muse-israel.com.

"קוקיות" – Cookies

10. האתר משתמש באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת "קוקיות"/"עוגיות" (Cookies), Facebook Pixel ואחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות פרטי המכשירים והתוכנות בהם אתם עושים שימוש בעת הגלישה באתר, השימוש שלכם בו, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות, לצרכי אבטחת מידע וכדומה.

11. שימו לב שהפרטים הנאספים באופן הזה אינם פרטים שיש בהם כדי לזהותכם באופן אישי.

12. "קוקיות" (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה "עוגיות" יפקע כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות יישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר). אם אינכם רוצים לקבל "קוקיות", תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זיכרו שנטרול ה"קוקיות" יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו של האתר. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה"קוקיות" במחשביכם בכל רגע, אך אנא אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להתנהל כרצונכם בלעדיהן.

השימוש במידע הנאסף

13. השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:

13.1. כדי לפנות אליכם (בעצמנו או באמצעות שותפינו העסקיים) בהצעת התקשרות ו/או יצירת עניין בשירותים אותם מציע האתר, וכן להעביר את פרטיכם לידי שותפינו העסקיים המתאימים לסוג פנייתכם במטרה שייצרו עמכם קשר ויציעו לכם את שירותיהם המקצועיים המגוונים.

13.2. כדי להציע לכם הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם, מאתנו או

משותפינו העסקיים המתאימים.

13.3. כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם וכדומה.

13.4. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל או לשנות כל שירות ו/או תוכן קיים.

13.5. לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים ובעלי מקצוע שונים באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMS למשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והתקשרות עם בעלי המקצוע ושותפינו העסקיים שיפנו אליכם. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם. עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד.

13.6. ליצירת קשר אתכם, מטעם האתר ו/או שותפינו העסקיים.

13.7. לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי שאינו אחד משותפינו העסקיים, יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אתכם אישית.

13.8. לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

14. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא אם מדובר בשותפינו העסקיים הקשורים בתחומים בגינם פניתם לאתר או ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

דיוור ישיר אלקטרוני

15. האתר מבקש לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות ("SMS"), במדיה חברתית דוגמת פייסבוק ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותים של האתר או של שותפיו המסחריים, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר.

16. מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא"ל annadikur@gmail.com.

מסירת המידע לצד שלישי

17. כאמור מעלה, האתר ישתמש בפרטים הנמצאים בידיו לשם הצעת הצעות ושירותים שעשויות לעניין אתכם וכן להעבירם לידי צדדים שלישיים שהם בעלי מקצוע שהאתר סבור כי יוכלו לסייע בידיכם.

18. האתר ו/או שותפיו המסחריים יפנו אליכם וכן יעשו שימוש בפרטים אותם מסרתם כדי להציע לכם את השירותים שלטעמם עשויים להתאים לכם או לעניין אתכם.

19. כמו כן, מידע שלכם שנמצא בידי האתר עשוי להימסר לצדדים שלישיים באחד מהמקרים הבאים:

19.1. לגופים דוגמת Google ו- Facebook ומפרסמים אחרים. מידע כזה יהיה מידע סטטיסטי או אחר שאינו מזהה אישית ואשר יסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם.

19.2. אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל ניסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש.

19.3. אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו.

19.4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין האתר או מי ממנה;

19.5. מקום בו האתר יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לאלו של צד שלישי כלשהו.

19.6. בין חברות הקשורות לאתר או ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו.

20. אם האתר ו/או מי מבעליו יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – האתר יהיה זכאי להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.

אבטחת מידע

21. האתר מפעיל ומיישם מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלו. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלו, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.

22. האתר אינו מתחייב ששרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

23. בפרסומות שונות באתר יתכן שתופעלנה "קוקיות" של חברות מסחריות אחרות שאינן האתר, אשר יאספו מידע שאינו מזהה אישית עבור אותן חברות. השימוש שחברות אלה עושות ב"קוקיות" ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה קוקיות של האתר ולאתר אין גישה ל"קוקיות" שלהם זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים.

24. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק והפנייה אלינו תבוצע באמצעות הדוא"ל museinisrael@gmail.com.

25. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, האתר יפעל כמיטב יכולתו לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות. שונות

26. בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל museinisrael@gmail.com.

bottom of page